Privacybeleid

Privacyverklaring

Tiger Lily, gevestigd in Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.studio-tigerlily.nl
info@studio-tigerlily.nl

H.Berkvensstraat 58
5041 AT TILBURG

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tiger Lily verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om informatie te verkrijgen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (indien in buitenland gevestigd)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studio-tigerlily.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tiger Lily verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het bezoeken van het adres in verband met het geven van een workshop, training of coachingssessie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder waar je toestemming voor gegeven hebt om deze te versturen en waar je je te allen tijde weer van uit kunt schrijven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Tiger Lily verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tiger Lily neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tiger Lily) tussen zit. Tiger Lily gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Gmail, een e-mail programma en agenda. 
 • e-Boekhouden, een boekhoudprogramma waarmee alle facturen worden verzameld, van zowel inkoop als verkoop, om de belastingdienst te informeren en aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting te doen.
 • Mailblue voor het verzamelen van naam,- en e-mailadresgegevens om, nadat toestemming is verleend via een opt-in-regeling, een nieuwsbrief toe te sturen. Deze kan op ieder moment door ontvanger zelf worden opgezegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tiger Lily bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Tiger Lily ontvangt in het kader van het uitvoeren van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Tiger Lily uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaren na afwijzing van uw aanvraag (door Tiger Lily of u zelf), uitvoering van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Tiger Lily bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van zeven jaar, welke de belastingdienst ook hanteert, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (indien buitenland gevestigd

Voor de volgende gegevens hanteren wij een bewaartermijn van vijftig maanden:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden

Tiger Lily verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tiger Lily blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tiger Lily gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tiger Lily gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tiger Lily en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studio-tigerlily.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tiger Lily wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tiger Lily neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studio-tigerlily.nl.

Gegevens opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte

Tiger Lily maakt gebruik van enkele bedrijven en applicaties welke in het buitenland gevestigd zijn en welke gebruik maken van voorwaarden welke vallen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat hierbij om DropboxLinkedIn en Facebook. In de voorwaarden van deze in het buitenland gevestigde bedrijven staat dat zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn, en hoe zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Foto’s, video en andere media tijdens onze sessies

Tiger Lily maakt tijdens groepsworkshops soms foto’s en video’s. Deze kunnen gebruikt worden voor onze online activiteiten zoals op LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en de website. Bij het accepteren van onze offerte en het aangaan van een samenwerking geef je toestemming hiervoor en kun je op de foto of film op een van deze sites komen te staan. Je hebt uiteraard het recht om dit te voorkomen en kan hiervoor een verzoek indienen bij desbetreffende fotograaf of cameraman voorafgaande aan het evenement of de workshop.

Beveiliging van jouw gegevens

Tiger Lily verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tiger Lily blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij doen er alles aan om gegevens op onze computers, laptops en mobiele apparaten te beschermen en dat doen we door:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.